ชื่อคอร์ส รับ วันเรียน ค่าเรียน ผู้สอน เนื้อหา ตำราเรียน ความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาเทอมต้น
INTERMEDIATE ภาษาญี่ปุ่นรวมชั้นกลาง 20 อ/ศ  2 ครั้ง/สัปดาห์ 2,260 OTAKE ฝึกฝนเสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้านให้สูงขึ้น โดยศึกษาจากตำราภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเป็นหลัก เทอมปลายเรียนบทที่4-6 J.Bridge ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาต่อเนื่องกัน)
ไวยากรณ์ชั้นกลาง 20 พุธ 1,000 DUTSADEE เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทำความเข้าใจไวยากรณ์ชั้นกลางให้ดียิ่งขึ้น ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะผู้เรียนที่ยังไม่เคยเรียนไวยากรณ์ชั้นกลางในปีการศึกษาที่แล้ว            เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาแตกต่างจากเทอมต้น)
การอ่านชั้นกลาง 20 อังคาร 1,000 DUTSADEE ฝึกและเรียนรู้เทคนิคในการอ่าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านให้สูงขึ้น  เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาแตกต่างจากเทอมต้น)
การสนทนนาชั้นกลาง 20 เสาร์AM 10.45-12.15 1,000 WIMOLWAN เรียนสำนวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่างๆ แล้วสามารถหัดแต่งประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้ย่างเป็นธรรมชาติ เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
การฟังชั้นกลาง 20 พฤหัสบดี 1,000 SHIBUYA ฝึกฝนทักษะการฟังขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความสามารถในการฟังให้สูงขึ้น เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
การแปลชั้นกลาง 25 เสาร์AM   9.30-12.00 800 WANCHAI เรียนรู้ทักษะการแปลขั้นพื้นฐาน โดยการฝึกแปลประโยคภาษาญี่ปุ่นขนาดสั้น ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเรียนวิชานี้       คอร์สนี้จะเรียนในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เวลา 9.30-12.00 เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารชั้นกลาง 20 เสาร์ PM1 1,000 KAZUMI เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการสื่อสารพื้นฐานทางธุรกิจ เรียนรู้มารยาทในการติดต่อธุรกิจและวิธีการเจรจาที่จำเป็นพื้นฐานในเชิงธุรกิจ เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
การฟัง/การอ่านข่าวชั้นกลาง 20 พุธ 1,000 OTAKE ฟังและจับใจความสำคัญของสิ่งที่ฟังได้ แล้วอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาให้ได้ถูกต้องโดยการใช้ข่าวในปัจจุบันเป็นสื่อการเรียน เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
                   
ADVANCED ไวยากรณ์ชั้นสูง 20 เสาร์PM1 1,000 SUREERAT เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทำความเข้าใจไวยากรณ์ชั้นสูงให้ดียิ่งขึ้น เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาแตกต่างจากเทอมต้น)
การอ่านชั้นสูงA 20 พุธ 1,000 ONO อ่านบทแสดงความเห็น,นวนิยาย พัฒนาทักษะการอ่านให้สูงขึ้นพร้อมกับเพิ่มวงคำศัพท์ใหม่ๆ และเรียนรู้สังคม ที่มาของบทอ่าน  รวมถึงทำความเข้าใจเนื้อหาบทอ่านให้ลึกซึ้งขึ้นจากการพูดคุยอภิปรายในห้องเรียน เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาแตกต่างจากเทอมต้น)
การอ่านชั้นสูงB 15 เสาร์PM2 1,000 SUREERAT ฝึกฝนความสามารถในการอ่านเพื่อให้สามารถอ่านสื่อการอ่านได้หลากหลายหัวข้อ และเสริมสร้างความสามารถในการพูดไปพร้อมๆกับทำความเข้าใจเนื้อหาด้วยการพูดคุยอภิปรายในชั้นเรียน เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาแตกต่างจากเทอมต้น)
การสนทนาชั้นสูง 20 เสาร์AM 1,000 KAZUMI พัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยการทำการสำรวจและรายงานหน้าชั้นในหัวข้อที่ผู้เรียนมีความสนใจ เพื่อพัฒนาไปสู่วิธีการนำเสนอรายงานเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีตรรกะและเน้นความเข้าใจง่าย เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
การเขียนชั้นสูง 20 พฤหัสบดี 1,000 HIRAKAWA ทำความเข้าใจงานเขียนในรูปแบบที่เป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจึงเรียนรู้วิธีการและสำนวนที่จำเป็นในการเขียน แล้วจึงฝึกฝนการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและมีตรรกะ เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
ญี่ปุ่นปัจจุบัน 20 พุธ 1,000 SATO เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นในยุคสมัยใหม่จากสื่อต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่น เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
เพลงญี่ปุ่นชั้นสูง 20 พฤหัสบดี 1,000 HONDO เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้านจากการทำความเข้าใจเนื้อหา ไวยากรณ์ คันจิที่ใช้ในเพลง และการ dictation เพลง  และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานด้วยการร้องเพลงและแต่งเพลง เพลงญี่ปุ่น+เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย
IN&AD คันจิ 20 ศุกร์ 1,000 DUTSADEE เรียนอักษรคันจิอย่างสนุกและได้ผล สำหรับคนที่เรียนอย่างไรก็จำอักษรคันจิไม่ได้เสียที
ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้เรียนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนในคอร์ส "คันจิชั้นสูง" มาก่อนเท่านั้น
เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นเรียนต่อในเทอมปลายได้(เนื้อหาแตกต่างจากเทอมต้น)
ฟัง/พูดภาษาญี่ปุ่นด้วยการเล่าเรื่อง 20 เสาร์PM2 1,000 YAMAGUCHI เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยการฟังและเล่าเรื่องเป็นภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่จะเรียนในคอร์สนี้กรุณาดูจาก http://book.geocities.jp/nihongokiite/ เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนเทอมต้นไม่สามารถเรียนได้  (เนื้อหาเดียวกับเทอมต้น)
มองญี่ปุ่นจากการ์ตูนและอนิเมะ 20 อังคาร 1,000 CHOMPOONUT ศึกษาและวิเคราะห์ทำความเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ความคิดของคนญี่ปุ่นจากหนังสือการ์ตูน และอานิเมะ เอกสารประกอบการสอน คอร์สเปิดใหม่ในเทอมปลาย(เนื้อหาแตกต่างจากปีที่แล้ว)
ปีการศึกษา 2552 เทอมปลาย 3พ.ย.- 27ก.พ.2553 เวลาเรียน วันธรรมดา(อังคาร-ศุกร์)18.45-20.15 เสาร์AM 10.00-11.30,เสาร์ PM1 13.00-14.30 เสาร์ PM2 14.45-16.15
หลักเกณฑ์ของการสอบผ่านของทุกคอร์ส คือ คะแนนเข้าเรียนและคะแนนสอบจะต้องได้มากกว่า 60ขึ้นไป V.1  29/Sep/09