ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดพัทลุง


          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Phatthalung Kenshu 2010
ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เรื่อง
การจัดทำสื่อการเรียนอักษรคันจิสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย เนื่องจากตำราอะกิโกะและโทะโมะดะจิซึ่งเป็นตำราภาษาญี่ปุ่นที่ใช้แพร่หลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ไม่มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกฝนอักษรคันจิ ดังนั้น อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทางภาคใต้ต้องการจัดทำแบบ ฝึกหัดคันจิสำหรับนักเรียนที่ใช้ตำราชุดนี้ การอบรมจะจัดในรูปแบบ Work shop เพื่อผลิตแบบฝึกหัดคันจิของตำรา อะกิโกะและโทะโมะดะจิ
วิทยากร
อาจารย์ Miki SHIBUYA และ อาจารย์ประภา แสงทองสุข อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553
09.00-12.00 น. เนื้อหาและรูปแบบของแบบฝึกหัดอักษรคันจิที่จำหน่ายอยู่ทั่วไป
13.00-16.00 น. การระดมสมองเพื่อกำหนดโครงสร้างและเนื้อหาของสื่อที่จะจัดทำ การแบ่งกลุ่มจัดทำสื่อ
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553
09.00-12.00 น. การแบ่งกลุ่มจัดทำสื่อ
13.00-16.00 น. การนำเสนอผลงานของกลุ่มและการปรับปรุงแก้ไข การวางแผนโครงการพัฒนาสื่อฯ ต่อไป
สถานที่
ห้องสัมมนาสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission