ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการสัมมนา
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ประจำปี 2552


          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือสมัครทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 สำหรับท่านที่สมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า JLD Seminar2009 No.3 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th

          เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับใบสมัครที่มาถึง จำนวน 100 ท่าน (ท่านที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ) และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลทางจดหมาย หรืออีเมล (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 หากท่านไม่ได้รับจดหมายดังกล่าวภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

เรื่อง :
วิธีการสอนสนทนาโดยอิงทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เริ่มจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่ 2 หลังจากนั้นผู้บรรยายจะแนะนำวิธีการสอนสนทนาซึ่งใช้หลักทฤษฎีดังกล่าว
วิทยากร :
ผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและสถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย :
ภาษาไทย (บรรยายภาษาไทย ไม่มีล่ามแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมได้ทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
วันเวลา :
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
09.15 น. ลงทะเบียน
09.45 น. พิธีเปิดการสัมมนา
10.00-11.45 น. บรรยาย (ไม่มีพักเบรค)
11.45-12.00 น. ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สถานที่ :
ห้อง D-E ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ที่ส่งใบสมัคร :
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505
Ms.Shibuya (ภาษาญี่ปุ่น) คุณชนิดา (ภาษาไทย)
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission