ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2552 เทอมปลาย
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2552 เทอมปลายดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การรับสมัคร
            เนื่องจากคอร์สที่เปิดสอนแต่ละคอร์สจะแบ่งตามระดับความรู้ของผู้เรียนดังนั้นผู้สมัครต้องสอบวัดระดับ ก่อนเข้าเรียน การสอบวัดระดับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552

            อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 และระดับ 2 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา(ปี 2550-2551) รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่ผ่านการสอบภาคต้นของปีการศึกษา2552 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษา ญี่ปุ่น โดยให้ดูรายละเอียดในข้อ 6

  • ระยะเวลารับสมัคร
  วันอังคารที่ 29 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00น.
  วันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-16.00
   
  ※ ปิดทำการวันอาทิตย์
  ※ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง
  • สถานที่รับสมัคร
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  • สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
  บัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ
   

  ※ กรณีที่ไม่ได้นำรูปมาจะไม่รับสมัคร
  ※ สำหรับชาวต่างชาติขอให้นำพาสปอร์ตมาด้วย

  ※สำหรับผู้แสดงความจำนงขอยกเว้นไม่สอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่นกรุณานำ
  ใบประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2ที่ระบุคะแนน มายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัครด้วย

 2. ระยะเวลาเรียน
  ระยะเวลาเรียน : วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 – วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 รวม 15 สัปดาห์
  จำนวนคาบ/สัปดาห์ : จำนวนคาบจะแตกต่างกันแล้วแต่คอร์ส บางคอร์สเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ บางคอร์สเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ
  วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 18.45-20.15
  วันเสาร์ เวลา 10.00-11.30 / 13.00-14.30 / 14.45-16.15

 3. รายละเอียดคอร์สที่มีกำหนดเปิดสอน
            คอร์สที่คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2552 เทอมปลาย มีดังต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียดเนื้อหาคอร์สและ เวลาเรียนที่แน่นอนจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552) เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
  • คอร์สสำหรับระดับกลาง
   คอร์สภาษาญี่ปุ่นรวม / ไวยากรณ์ / การอ่าน / การฟัง / ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ / การแปล
  • คอร์สระดับสูง
   ไวยากรณ์ / การอ่าน / สนทนาภาษาญี่ปุ่น / เรียงความ / ญี่ปุ่นปัจจุบัน / มองญี่ปุ่นจากการ์ตูนและอนิเมะ
  • คอร์สระดับกลาง/สูง
   คันจิ

 4. ค่าใช้จ่าย
  ค่าเรียน(ตำราและอุปกรณ์การเรียน) ต่อ1 ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  คอร์สที่เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ (คาบละ 90 นาที) 1,000 บาท
  คอร์สที่เรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 90 นาที) 2,000 บาท
  ※ คอร์สที่ใช้หนังสือเรียน นอกจากจะต้องชำระค่าเรียนตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังต้องชำระค่าหนังสือเรียนต่างหากด้วยดูรายละเอียดจากเอกสารรายละเอียดคอร์ส

 5. ระดับของผู้สมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร
            ผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปและสามารถเรียนติดต่อกันได้จนจบคอร์สและจะต้องผ่านการสอบ วัดระดับของฝ่ายภาษาก่อนเข้าเรียน (ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ให้ดูรายละเอียดในข้อ 6)
  ระดับของผู้สมัคร
  ระดับกลาง: มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 2-3 ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  ระดับสูง : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 1-2 ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

 6. การคัดเลือก
            ผู้สมัครทุกคนจะต้องสอบวัดระดับของฝ่ายภาษาญี่ปุ่นก่อน จากนั้นจึงลงทะเบียนเรียนในคอร์สที่ต้องการเรียน ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

  นักศึกษาต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  • ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ1ในช่วงปี2550-2551 (เทียบเท่าระดับสูงของฝ่ายภาษา)
  • ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ2ในช่วงปี2550-2551 และมีคะแนนตั้งแต่ 290 คะแนน ขึ้นไป (เทียบเท่าระดับสูงของฝ่ายภาษา)
  • ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ2ในช่วงปี2550-2550 มีคะแนนระหว่าง 240 – 289 คะแนน (เทียบเท่าระดับกลางของฝ่ายภาษา)
  อนึ่ง ทั้งผู้เข้าสอบและผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับ จะลงทะเบียนเรียนในวันเดียวกัน

 7. การลงทะเบียน
            การลงทะเบียนจะเรียงคิวตามลำดับก่อนหลัง ในการลงทะเบียนรอบแรก ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 คอร์ส และสามารถให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ หลังจากการลงทะเบียนสิ้นสุดลงหากมีชั้นเรียนใดที่ยังมีผู้เรียนไม่ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะเปิดรับลงทะเบียนรอบสองหลังจากการลงทะเบียนรอบแรกเสร็จสิ้นลง และอีกครั้งในวัน ถัดไป ซึ่งในรอบสองนี้จะลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้

            อนึ่ง สำหรับชั้นเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งอาจจะไม่เปิดสอน ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับเงินค่าเรียน ที่ชำระมาแล้วคืน

 8. กำหนดการตั้งแต่วันสมัครถึงวันเปิดเรียน  การสอบวัดระดับของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น*
  วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552
  สถานที่สอบ : ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบและเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบในวันรับสมัคร

 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0-2261-7500 - 4 ติดต่อ: คุณณัฐพล (ช่วงเวลา 15.30-20.00น)
  โทรสาร 0-2261-7505
  homepage: http://www.jfbkk.or.th

* รายละเอียดคอร์ส จะลงประกาศในเว็บไซต์ ในวันที่ 29 กันยายน
   ผลการสอบวัดระดับจะลงประกาศในเว็บไซต์ ในวันที่ 15 ตุลาคม

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission