Japanese Language
 

第38回日本語教育研修会


          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 38 ในเดือนตุลาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร :  
   
คอร์สวิธีการสอน
ภาษาญี่ปุ่น 1 :
ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3
   
คอร์สวิธีการสอน
ภาษาญี่ปุ่น 2 :
ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (หากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จะพิจารณาอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาก่อน)
   
คอร์สติวสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 :
ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ 4 (หากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จะพิจารณาอาจารย์ที่จบจากโครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่น 12 ก่อน)
 
   
คอร์สภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ 3 ขึ้นไปหรือมีความรู้เทียบเท่าระดับ 2 (เนื่องจากเนื้อหาในคอร์สภาษาญี่ปุ่นเป็นความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ที่สอบผ่านระดับ 1 แล้ว)
   
การสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง
ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552
** ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้)
ภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
   
รายละเอียดของคอร์ส  
 
คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น 1 (วันที่ 12-16 ตุลาคม 2552) รับจำนวน 20 ท่าน
     หัวข้อในครั้งนี้คือ "วิธีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างสีสันในการเรียนการสอนชั้นต้น" วิทยากรจะแนะนำสื่อและวิธีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้น โดยมีชั่วโมงสาธิตการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย
*** หมายเหตุ เนื้อหาเดียวกันกับคอร์สที่จัดในเดือนเมษายน 2552

วิชาที่สอน
วิทยากร
สถาบัน
(1) แนวทางการนำสื่อไปใช้
อาจารย์ MIURA Takashi
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) การใช้ 『エリンが挑戦!にほんごできます 』
อาจารย์ประภา แสงทองสุข
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(3) การใช้สื่อที่มีอยู่จริง
อาจารย์ MIURA Takashi
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(4) การใช้อินเตอร์เน็ต
อาจารย์วุฒิจักร์ ชัชวาลวานิช
โรงเรียนภาษา
และวัฒนธรรม สสท.
(5) การใช้สื่อสอนการออกสียง
อาจารย์ CHIBA Masahito
มหาวิทยาลัยสยาม
(6) การใช้ไฮกุ
อาจารย์ Hiroko SANO
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(7) การแปลงตำราให้เป็นสื่อการสอนชนิดต่างๆ
อาจารย์ประภา แสงทองสุข
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(8) การใช้เกมหรือกิจกรรมที่มีการแข่งขัน
อาจารย์ SHIBUYA Miki
เจแปนฟาวน์เดชั่น

คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น 2 (วันที่ 19-23 ตุลาคม 2552) รับจำนวน 20 ท่าน
     หัวข้อในครั้งนี้คือ "แนวการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถสนทนาได้มากขึ้น" การเสริมสร้างศักยภาพการสนทนาเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น ในคอร์สนี้จะนำเสนอเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสนทนาได้ และในช่วงท้ายการอบรมจะมีชั่วโมงสาธิตการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย

วิชาที่สอน
วิทยากร
สถาบัน
(1) การสอนการสนทนา
อาจารย์ MIURA Takashi
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) ทฤษฎีการสอนการสนทนา
ผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) การนำเข้าสู่บทเรียน
อาจารย์ MIURA Takashi
และอาจารย์ประภา
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(4) การฝึกขั้นพื้นฐาน
อาจารย์ MIURA Takashi
และอาจารย์ประภา
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(5) การฝึกขั้นนำไปใช้
อาจารย์ MIURA Takashi
และอาจารย์ประภา
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(6) กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ MIURA Takashi
และอาจารย์ประภา
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(7) การแนะนำตัวอย่างกิจกรรม
ที่สอนจริงในสถาบัน
อาจารย์ธีรา พงษ์ศาสตร์
โรงเรียนศรีอยุธยาฯ
อาจารย์วรลักษณ์ คำเพ็ญ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 (วันที่ 12-16 ตุลาคม 2552 ) รับจำนวน 20 ท่าน
     สรุปหัวข้อไวยากรณ์ที่ออกในข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 รวมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบการฟังและ ข้อสอบการอ่าน

วิชาที่สอน
วิทยากร
สถาบัน
(1) ไวยากรณ์ ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) การอ่านและการฟัง
อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์
มหาวิทยาลัยรังสิต

คอร์สภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 19-23 ตุลาคม 2552) รับจำนวน 20 ท่าน
     หัวข้อในครั้งนี้คือ "ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางสำหรับครู" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ “ฟัง-พูด อ่าน-เขียน” ระดับชั้นกลาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับการฝึกใช้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะทั้ง 4 ด้าน

วิชาที่สอน
วิทยากร
สถาบัน
(1) คันจิระดับชั้นกลาง
ผศ.ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ
คะตะกิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) ไวยากรณ์ระดับชั้นกลาง
ผศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) การฟังระดับชั้นกลาง
อาจารย์วรรณา ตติยโชคสกุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(4) การอ่านระดับชั้นกลาง
รศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5) 「日本語を使ってみよう」
อาจารย์ NISHINO Ai
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อนึ่ง
 • ท่านสามารถสมัคร 2 คอร์สต่อเนื่องกันได้
 • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่ คุณนันทา
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมอบรม คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 38
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission