ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดคอร์สปี 2552 เทอมต้น
INTERMEDIATE
 
ชื่อคอร์ส
จำนวน
วันเรียน
ค่าเรียน
ผู้สอน
เนื้อหาวิชา
ตำราเรียน
กำหนด
เปิดใน เทอมปลาย
ภาษาญี่ปุ่นรวม ชั้นกลาง
20
อังคาร และศุกร์
2,260
OTAKE
ฝึกฝนเสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้านให้สูงขึ้น โดยศึกษาจากตำราภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเป็นหลัก 『J.Bridge』 เปิด
ไวยากรณ์
ชั้นกลาง
20
พุธ
1,000
DUTSADEE
เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทำความเข้าใจไวยากรณ์ชั้นกลางให้ดียิ่งขึ้น เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
การอ่าน
ชั้นกลาง
20
อังคาร
1,000
DUTSADEE
ฝึกและเรียนรู้เทคนิคในการอ่าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านให้สูงขึ้น เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
การสนทนา ชั้นกลาง
20
เสาร์บ่าย ①
1,000
KAZUMI
เสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นด้วยการฝึกพูดในกลุ่ม การอภิปราย บทบาทสมมติ การรายงานเป็นต้น เอกสาร ประกอบ การสอน เปิดสอน ในชั้นสูง
การเขียน
ชั้นกลาง
20
พุธ
1,000
HIRAKAWA
ฝึกฝนการเขียนโดยคำนึงถึงข้อควรระวังต่างๆในการเขียน เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความคิดของตนเอง ให้ได้ตรงตามที่ต้องการ เอกสาร ประกอบ การสอน เปิดสอน ในชั้นสูง
ญี่ปุ่นปัจจุบัน ชั้นกลาง
20
พุธ
1,000
SATO
เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นยุคใหม่จากสื่อต่างๆ เอกสาร ประกอบ การสอน เปิดสอน ในชั้นสูง
ก้าวสู่ระดับ 2 ด้วยการอ่าน ฟังและพูด
20
เสาร์บ่าย ②
1,000
YAMAGUCHI
เสริมสร้างพัฒนาความสามารถในการอ่าน การฟัง และการพูดเพื่อก้าวสู่ระดับสอง เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบวัดระดับ 3 ผ่านแล้ว เอกสาร ประกอบ การสอน ยังไม่ กำหนด
เพลงญี่ปุ่น
ชั้นกลาง
20
พฤหัส
1,000
HONDO
เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้านจากการทำความเข้าใจเนื้อหา ไวยากรณ์ คันจิที่ใช้ในเพลง และการ dictation เพลง และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานด้วยการร้องเพลงและแต่งเพลง เพลงและ เอกสาร ประกอบ การสอน ยังไม่ กำหนด
ADVANCED
ภาษาญี่ปุ่น รวมชั้นสูง
20
พฤหัส
1,000
MIURA
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง โดยใช้สื่อการเรียนจากตำราชั้นสูง และสื่อต่างๆ(ข่าว หนังสือพิมพ์) ยังไม่ กำหนด เปิด
ไวยากรณ์ชั้นสูง
20
เสาร์บ่าย ①
1,000
SUREERAT
เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทำความเข้าใจไวยากรณ์ชั้นสูงให้ดียิ่งขึ้น * ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในปี2551ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
การอ่านชั้นสูง A
20
พุธ
1,000
OHNO
อ่านบทแสดงความเห็น,นวนิยาย พัฒนาทักษะการอ่านให้สูงขึ้นพร้อมกับเพิ่มวงคำศัพท์ใหม่ๆ และเรียนรู้สังคม ที่มาของบทอ่าน รวมถึงทำความเข้าใจเนื้อหาบทอ่านให้ลึกซึ้งขึ้นจากการพูดคุย อภิปรายในห้องเรียน เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
การอ่านชั้นสูง B
15
เสาร์บ่าย ②
1,000
SUREERAT
ฝึกฝนความสามารถในการอ่านเพื่อให้สามารถอ่านสื่อการอ่านได้หลากหลายหัวข้อ และเสริมสร้างความสามารถในการพูดไปพร้อมๆ กับทำความเข้าใจเนื้อหาด้วยการพูดคุยอภิปรายในชั้นเรียน เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
การฟังชั้นสูง
20
พฤหัส
1,000
MATSUBARA
เสริมสร้างทักษะการฟังชั้นสูง เพิ่มพูนความสามารถในการฟังให้ได้หลากหลายแขนงมากขึ้น เอกสาร ประกอบ การสอน เปิดสอน ในชั้นกลาง
การแปลชั้นสูง
25
เสาร์เช้า
1,000
WANCHAI
เสริมสร้างเทคนิคการแปล โดยฝึกแปลประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่จริง
* ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเรียนคอร์ส "การแปลชั้นสูง" มาก่อนเท่านั้น
เอกสาร ประกอบ การสอน เปิดสอน ในชั้นกลาง
ภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจเพื่อการ สื่อสารชั้นสูง
20
เสาร์เช้า
1,000
KAZUMI
มุ่งเน้นการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานด้วยภาษาญี่ปุ่น ในสถานการณ์ธุรกิจทั่วไปได้แล้ว เอกสาร ประกอบ การสอน เปิดสอน ในชั้นกลาง
ละครชั้นสูง
20
พฤหัส
1,000
OTAKE
เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากละครและภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศญี่ปุ่น 「おくりびと」 และอื่นๆ ยังไม่ กำหนด
รวม
คันจิ
20
ศุกร์
1,000
DUTSADEE
เรียนอักษรคันจิอย่างสนุกและได้ผล สำหรับคนที่เรียนอย่างไรก็จำอักษรคันจิไม่ได้เสียที * ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้เรียนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนในคอร์ส "คันจิชั้นกลาง" มาก่อนเท่านั้น เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
การออกเสียง ภาษาญี่ปุ่น
15
อังคาร
1,000
MATSUBARA
เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น เช่น intonation, rhythm, accent ในภาษาญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ออกเสียงเวลาสนทนาแล้ว ฟังเข้าใจง่ายขึ้น เอกสาร ประกอบ การสอน เปิด
    ※ ปีการศึกษา 2552 เทอมต้น 2มิ.ย. - 12 ก.ย. เวลาเรียน วันธรรมดา(อังคาร-ศุกร์)18:45 ~ 20:15 、 เสาร์เช้า - 10:00 ~ 11:30 、 เสาร์บ่าย ① - 13:00 ~ 14:30 、 เสาร์บ่าย ② -14:45 ~ 16:1 5
    ※ หลักเกณฑ์การสอบผ่านของทุกคอร์ส คือ คะแนนเข้าเรียน และคะแนนสอบ(สอบปลายภาค,คะแนนเก็บ)จะต้องได้มากกว่า 60% ขึ้นไป
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission