Japan Foundation Bangkok

[ประกาศเพิ่มเติม!!] การขอคืนเงินค่าสมัครสอบการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวิธีการขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ตามประกาศของศูนย์สอบที่ท่านได้สมัครไว้แล้วดังนี้

 

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

เว็บไซต์: https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-r2-1-2563/

Facebook: https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3252717351419265

 

ศูนย์สอบเชียงใหม่

เว็บไซต์:   https://bit.ly/2YtrCC0

Facebook:  https://web.facebook.com/ojsatn/posts/3026452517444868