Japan Foundation Bangkok

[ประกาศ] ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศยกเลิก

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่

 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายตัวเป็นวงกว้างและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

 

อนึ่ง ผู้สมัครสอบ (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวน

 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ 8:00 – 17:00 น.

โทร. 089-206-3119

E-mail: jlptrefund@ojsat.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/OJSAT/

 

ศูนย์สอบเชียงใหม่

เวลาทำการ:

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 16:00 น.

โทร. 053-272-331

 

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)

Website:
https://www.ojsat.or.th/main/jlpt-jul-2020-cancellation/

FB:
https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3091118127579189

 

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (OJSATN)

Website:
https://bit.ly/2VfHAho

FB:
https://web.facebook.com/ojsatn/posts/2877986118958176