Japan Foundation Bangkok

[ประกาศ] การขอคืนเงินค่าสมัครสอบการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวิธีการขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ตามประกาศของศูนย์สอบที่ท่านได้สมัครไว้แล้วดังนี้

 

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

เว็บไซต์https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-1-2020-bangkok/

Facebook: https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3103275526363449

 

ศูนย์สอบเชียงใหม่

เว็บไซต์:   https://bit.ly/2VzqoUa

Facebook:  https://web.facebook.com/ojsatn/posts/2889559734467481