Japan Foundation Bangkok

โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้

ก) โครงการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมหรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
ข) โครงการเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
ค) โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน และ
ง) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ช่วงเวลาในการยื่นใบสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท ก ข และค

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม(สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 4
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป)

**กรุณาอ่านไกด์ไลน์โดยละเอียดก่อนกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร**

รายละเอียดเพิ่มเติม (ไกด์ไลน์โครงการ แบบฟอร์มใบสมัครและตัวอย่างการกรอก Budget Sheet):
1 JFBKK Small Grant Guidelines Version 201904  (.PDF)
2 Application Form_Version 201709 (.DOC)
2 Application Form_Version 201709 (.PDF)
3 Sample of Budget Sheet Version 201709 (.PDF)

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท ง

สำหรับกิจกรรมที่จัดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 10 มีนาคม 2563

*  กำหนดยื่นขอรับทุนก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
*  ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับใบสมัครก่อนกำหนด หากมีทุนผ่านการพิจารณาครบเต็มจำนวน

รายละเอียดและใบสมัคร (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น):
2019年度 日本語小規模助成申請要領
2019年度 日本語小規模助成申請書

ติดต่อสอบ-ถาม

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท ก ข และ ค
แผนกการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม TEL (02) 260 8560-4
แผนกญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ TEL (02) 260 8560-4
E-mail: info@jfbkk.or.th

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท ง
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
TEL (02) 261 7500-4
[เวลาทำการ] 09:00 – 17:00 น.
[ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]
E-mail: info@jfbkk.or.th