Japan Foundation Bangkok

ทุนสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับโปรเจ็คออนไลน์

เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและสังคมให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ เจแฟนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงได้เปิดให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับโปรเจ็คที่จัดออนไลน์โดยโปรแกรมทุนสนับสนุนขนาดเล็กนี้ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดโปรเจ็คแต่ละชนิดตามรายละเอียดดังนี้

A) โครงการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมหรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่าง เช่น  จัดแสดงนิทรรศการศิลปะและเวิร์คช็อปผ่านช่องทางออนไลน์, สัมมนาผ่านเว็บไซต์ โดยมีการเชิญศิลปินหรือนักวิจัยชาวญี่ปุ่นในการโปรโมทวัฒนธรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเป็นจำนวน 50,000 บาท

B) โครงการเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม

ตัวอย่าง เช่น ร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ทางช่องทางออนไลน์, ตีพิมพ์บทความออนไลน์, การจัดสัมมนาออนไลน์ โดยมีความร่วมมือระหว่างศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเป็นจำนวน 100,000 บาท

C) โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน

ตัวอย่าง เช่น การจัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์โดยนักวิจัยชาวไทยและญี่ปุ่น

สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเป็นจำนวน 100,000 บาท

**เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไกด์ไลน์ (หัวข้อ 2.3 Eligibility 2.4 Non-Eligibility)**

D) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดการรับสมัคร・ใบสมัคร ที่นี่

2. ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างเช่น จัดหาสื่อการสอน จัดทำสื่อการสอน จัดสัมมนา อบรม กิจกรรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นต้น

ช่วงเวลาในการยื่นใบสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท A:

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1: ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2: ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม(สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3: ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 4: ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป)

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท B และ C:

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1: ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2: ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม(สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3: ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไปและโปรเจ็คเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ:

1 JFBKK Small Grant Guidelines_Version 202005 (.PDF)
2 Application Form_Version 201709 (.DOC)
2 Application Form_Version 201709 (.PDF)
3 Sample of Budget Sheet Version 201709 (.PDF)

โปรดยื่นแบบฟอร์มเสนอโครงการทางอีเมลไปที่ smallgrant@jfbkk.or.th
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหลังจากการส่งแบบฟอร์ม

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท D:

2. ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
สำหรับโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 10 มีนาคม 2564
โปรดยื่นใบสมัครขอรับทุนล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันเริ่มโครงการ

ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ใบสมัคร