Japan Foundation Bangkok

ประกาศ สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย สปป. ลาว และกัมพูชา เรื่อง ทุนสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

ประกาศ สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย สปป. ลาว และกัมพูชา
เรื่อง ทุนสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี
AAS-in-ASIA
(
สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค)
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาณาบริเวณศึกษาของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3,000 คน   มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที  การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น จึงเปิดรับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา  ตลอดจนผู้ที่สนใจซึ่งได้เสนอบทความและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุม AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค)  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะมอบทุนสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการจากประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม AAS-in-ASIA ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ ณ  โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

(1) ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือ สูงกว่า ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น และกำลังทำการสอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย กัมพูชา และสปป.ลาว  ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยตรง โดยอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขามนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ แต่จะต้องมีผลงานค้นคว้า/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
(2) ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้เต็มระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(3) ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 5 เวที ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังอีเมล์ของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 นี้

(1) คู่มือการสมัคร
(2) แบบฟอร์มการสมัคร
(3) Statement of Purpose (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค)  ณ  โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  กรุงเทพมหานคร  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.aas-in-asia2019.com/

 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ วัฒนา อ่อนพานิช  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร: 02-260-8560-3 หรือ อีเมล์: wathana@jfbkk.or.th