Japan Foundation Bangkok

ประกาศ ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาให้บริการตามปกติ

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ จะกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้งตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้ ทางห้องสมุดขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

1.ห้องสมุดจะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ

2.สแกน QR-code ไทยชนะ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการห้องสมุด กรณีที่ท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ โปรดกรอกข้อมูลในเอกสารที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้

3.โปรดใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือระหว่างใช้บริการในห้องสมุด

4.โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าใช้บริการในห้องสมุด

5.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดรักษาระยะห่างระหว่างเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 เมตรและเข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 15 คน

 

หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ