Japan Foundation Bangkok

ฝึกงานกับเรา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยให้นิสิต-นักศึกษาสมัครเพื่อเข้าร่วมฝึกงานในฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  1. ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  2. ฝ่ายแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรม

ดาวน์โหลด รายละเอียดงานและขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-260-8560-3 หรือ อีเมล info@jfbkk.or.th

**หมายเหตุ: เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานตามช่วงเวลาที่มีตำแหน่งว่าง**