Japan Foundation Bangkok

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ “NIHONGO Partners”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่ง
ผู้ประสานงานโครงการ “NIHONGO Partners”

 

“เจแปนฟาวน์เดชั่น” เป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น  สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ “NIHONGO Partners” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2557

 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “NIHONGO Partners”

http://jfac.jp/partners/

โครงการ “NIHONGO Partners” ในประเทศไทย

http://www.jfbkk.or.th/three-fields/japanese-language-education/nihongo_partners/?lang=ja

 

 1. สถานที่ทำงาน
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
  ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
  *ต้องมีเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว เพื่อเยี่ยมโรงเรียนที่รับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นของโครงการ “NIHONGO Partners”

 

 1. จำนวนอัตราที่รับสมัคร
  1 อัตรา

 

 1. รูปแบบในการจ้างงาน
  สัญญาจ้างชั่วคราว

 

 1. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการเริ่มสัญญา
  4.1 วันที่เริ่มสัญญา: ภายใน 1 เดือนหลังจากการพิจารณาภายใน
  4.2 ระยะเวลาของสัญญา: 3 เดือนแรกจะเป็นช่วงทดลองงาน และเมื่อพิจารณาผลงานแล้วถ้าเป็นที่น่าพอใจ จะต่อสัญญาทุก 1 ปี

 

 1. วันและเวลาในการทำงาน
  5.1 วันทำงานตามปกติคือวันจันทร์-ศุกร์ แต่บางกรณีอาจมีต้องทำงานหรือเดินทางไปต่างจังหวัดในวันหยุดสุดสัปดาห์
  5.2 เวลาทำงาน ตามปกติตั้งแต่ 9.00-17.00 น. (พักกลางวัน 12.00-13.30 น.) แต่บางกรณีอาจมีการทำงานล่วงเวลาแล้วแต่สถานการณ์ของการทำงานในแต่ละวัน

 

 1. หน้าที่รับผิดชอบ
  6.1 ดูแลผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นของโครงการ “NIHONGO Partners” ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เช่น การทำสัญญากับโรงเรียน สัญญาเช่าที่พักอาศัย การติดต่อประสานงานต่างๆ กับโรงเรียน เป็นต้น
  6.2  คอยช่วยเหลือ “NIHONGO Partners” ที่ถูกส่งมาจากญี่ปุ่นในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น คอยดูแลให้คำแนะนำและตรวจสอบการไปปฏิบัติหน้าที่ การไปเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “NIHONGO Partners” เป็นต้น
  6.3 คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ “NIHONGO Partners” เช่น การฉายหนัง การจัดอีเว้นท์ เป็นต้น
  6.4 สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ (พยาบาลที่ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ “NIHONGO Partners”) เช่น การประสานงานติดต่อกับทางโรงพยาบาล ทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป็นต้น
  6.5 งานธุรการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้โครงการฯ ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
  **ความหนักเบาของรายละเอียดในการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วง**

 

 1. ค่าจ้างและสวัสดิการ
  7.1 เงินเดือน: พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
  7.2 เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ:
  * ค่าล่วงเวลา
  * ค่าเดินทาง (ให้ตามกฏระเบียบการทำงาน)
  7.3 สวัสดิการ: มีการสมัครประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้

 

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  8.1 สัญชาติไทย (ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่)
  8.2 อายุไม่เกิน 35 ปี
  8.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  8.4 ต้องมีทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่าระดับ N2 หรือเทียบเท่า
  8.5 มีประสบการณ์การทำงานในบริษัท/องค์กร อย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (การอ่าน-เขียน) ด้วยภาษาธุรกิจ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Word, Excel, Power Point)
  8.6 มีประสบการณ์ในการทำงานกับชาวญี่ปุ่น
  8.7 พร้อมที่จะสามารถไปทำงานนอกสถานที่ รวมถึงไปทำงานต่างจังหวัดได้ทุกเมื่อ
  8.8 สามารถยืดหยุ่นในการมาทำงานในวันหยุดได้เมื่อมีความจำเป็น

 

 1. บุคลิกลักษณะของผู้สมัครที่ต้องการ
  9.1 มีความพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างกระตือรือร้น
  9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้
  9.3 มีทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี
  9.4 พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้ทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงาน
  9.5 ยืดหยุ่นที่จะทำงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์นอกเหนือจากงานตามความถนัดของตนเองและงานธุรการ งานที่ต้องทำเป็นกิจวัตรได้เมื่อจำเป็น
  9.6 มีความสามารถในการทำงานเอกสารได้อย่างแม่นยำ (สามารถใช้คอมพิวเตอร์และทำไฟล์ด้วย Word, Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
  9.7 สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้
  9.8 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่จะสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  9.9 มีความสนใจในงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติ

 

 1. วิธีสมัคร
  10.1 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  10.1.1 ใบสมัคร 1 ชุด
  ดาวน์โหลดใบสมัคร File application form (JP)
  10.1.2 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
  10.1.3 สำเนาใบแจ้งคะแนนสอบ และ/หรือสำเนาใบประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  10.1.4 ใบรับรองการทำงาน (กรณีที่ทำงานอยู่) หรือเอกสารแสดงประวัติการทำงาน (ออกโดยบุคคลหรือองค์กรที่มิใช่ผู้สมัคร) 1  ฉบับ

  10.2 วิธีส่งใบสมัครและสถานที่รับสมัคร

  10.2.1 ส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (NIHONGO Partners Team)
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
  *ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น
  * สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.
  10.2.2 ส่งใบสมัครทาง E-mail ถึง Mr. Tomohiko Wakiya, Director of “NIHONGO Partners” Department

  E-mail: wakiya@jfbkk.or.th

  *กรุณานำใบสมัครตัวจริงมาในกรณีที่ผ่านเข้ารอบที่ 2

 

 1. ขั้นตอนการคัดเลือก
  11.1 การคัดเลือกเบื้องต้น
  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์
  11.2 การทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อให้มาทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีการแจ้งวันและเวลาที่จะให้มาทำการทดสอบ
  *การประกาศผล จะแจ้งให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังการพิจารณา


 1. สอบถามเพิ่มเติม (ภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษเท่านั้น)
  Mr. Tomohiko Wakiya ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์  02-261-7500-4   อีเมล wakiya@jfbkk.or.th