Japan Foundation Bangkok

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง”

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง” ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการสอนและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการอบรมนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. และวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

 

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร
ค่าเอกสาร และช่วยสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนาภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (โปรดดูรายเงื่อนไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการอบรม)  ยกเว้น ค่าเดินทางซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัดของตนเอง

 

ทั้งนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ใคร่ขอเรียนเชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดาจิ ฉบับปรับปรุง” ดังกล่าวข้างต้นนี้ด้วย (รับจำนวนจำกัด)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง”สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้ที่  jldseminar@jfbkk.or.th

 

ปิดรับสมัคร   ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

 

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) รายละเอียดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
2) แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา