ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  ข้อมูลสำหรับผู้สอน คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลสำหรับผู้เรียน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม ฝึกอบรม
  โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญการสอน Survivalthai
วารสารเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ

วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 8

บทความพิเศษ
   
JF Standard for Japanese-Language Education
-โอกาสในการนำ Can-do มาใช้-
MORIMOTO Yukako 1

วิทยานิพนธ์
   
ทำนองเสียงของคำช่วย「ネ」ในภาษาญี่ปุ่น อัษฎายุทธ ชูศรี 15
Factors associated with JFL Learners' writing anxiety ISHIBASHI Reiko 25
โอกาสและความเป็นไปได้ของ "การพัฒนาตัวเองของอาจารย์" ในการทำงานร่วมกันกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย : การวิเคราะห์จากมุมมองของอาจารย์ชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น KATAGIRI Junji
กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
IKETANI Kiyomi
NAKAYAMA Eiji
35
"การเชื่อมสัมพันธ์" จากการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
- กรณีศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย R ในประเทศไทย-
KATSUKI Yusuke 45
"คง" คือ "ดะโร" หรือ
- สำนวนการคาดคะเนที่พบในการแปล -
ศิรัสนันท์ เกียรติกอบชัย 55
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถภาษาญี่ปุ่นและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
– กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย –
UTSUGI Takatoshi 65
The Relationship between Factors in Increasing Motivation to Learn Japanese Language and Learning-action at Secondary Schools in Thailand
- Factors in Intrinsic Motivation While Teaching Japanese Language-
YOSHIKAWA Keiko 75

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง
   
A Practical Study of Calligraphy in Teaching Japanese Characters
- Through Teaching a Sequence of Characters to Thai Learners -
HAYASHI Asako 85
การพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับตารางและแผนภาพ
- รายงานการปฏิบัติจริงในชั่วโมงการฟังและสนทนาชั้นกลาง -
MATSUTA Yoshiko
TABUCHI Namiko
95
ความต้องการในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมในประเทศไทย
- จากการสำรวจแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น -
NAKAI Masaya
CHIBA Masahito
105
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
- ปัญหาและความสำคัญจากมุมมองของครูผู้สอน -
NISHINO Ai
TAHARA Yuka
UCHIDA Yoko
115
การแลกเปลี่ยนทางไกลโดยโกลเบิ้ลเน็ตเวิร์ค
- เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรูปแบบใหม่ -
YOSHIDA Naoko 125

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
   
Approach to enrich skills in Japanese writing
-A study with interviews from Thai college students -
KANOME Yoko 135

บทคัดย่อ
 
141
 

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission