ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ฮิระงะนะเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ

          ดาวน์โหลดการ์ดคำศัพท์ (Microsft Word (46 KB) / PDF (80 KB))

     หนังสือชุด "โคะฮะรุ" ( こはるといっしょに) ชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก ซึ่งเรียนปีละประมาณ 38 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง ตำราชุดนี้ประกอบด้วย "ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" ( こはると いっしょに ひらがなわぁ〜い) และ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" ( こはると いっしょに にほんごわぁ〜い) ในส่วนของ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 เล่ม แต่ละเล่มจะมีเนื้อหา 2 ส่วนคือ ส่วนของ "สนทนาภาษาญี่ปุ่น" และส่วนของ "วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น"

     จุดเด่นของหนังสือชุดนี้มีดังต่อไปนี้

  1. ในเล่ม "ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" นั้น นอกจากจะเป็นแบบฝึกอ่าน และเขียนแล้ว ยังนำเสนอกิจกรรมที่ใช้สอนเกี่ยวกับตัวอักษรฮิระงะนะ เช่น เกมหรือเว็บไซต์ สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

  2. สามารถเรียนเนื้อหาแต่ละ Unit จบได้ภายในคาบเรียน

  3. ในเล่ม "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" นั้นจะเริ่มเรียนจาก Unit ใดก่อน ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนตาม Unit ที่ลำดับไว้อย่างในตำราอื่น ๆ ผู้สอนจึงสามารถ เลือกเนื้อหาและวางลำดับการเรียนให้เหมาะกับนักเรียนหรือคอร์สได้

  4. จุดประสงค์การเรียนรู้ไม่ใช่การท่องจำไวยากรณ์หรือคำศัพท์ แต่เป็นการฝึกใช้ ภาษาญี่ปุ่นและการได้เรียนรู้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ

     สำหรับ "ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" เล่มนี้จะนำเสนออักษรเป็นวรรค ตั้งแต่วรรค あ จนถึงวรรค わ และเพื่อให้สามารถจดจำตัวอักษรได้ง่าย ในลำดับแรก จึงใช้ภาพและเสียงในภาษาไทยที่ทำให้ผู้เรียนจินตนาการตัวอักษรนั้นออก ภาพในชุดนี้เป็น ภาพชุดเดียวกับที่ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) ได้จัดทำขึ้น ในปี 2009 ถัดไปจะเป็น "แบบฝึกอ่าน" "แบบฝึกฟัง" "แบบฝึกเขียน" และ "แบบฝึก ทบทวน" เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรื่องตัวอักษรในทักษะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเรียนในช่วงระยะสั้น ๆ อย่างเข้มข้นจะทำให้ผู้เรียนจดจำตัวอักษรฮิระงะนะได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     วิธีการเรียนจะใช้หนังสือเล่มนี้เรียนเกี่ยวกับตัวอักษรฮิระงะนะจนจบก่อน แล้วจึงใช้ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" เพื่อเรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมและ สังคมญี่ปุ่น หรือจะใช้ทั้งสองเล่มควบคู่กันไปก็ได้ เนื่องจากมีการกำกับเสียงอ่านด้วยตัวอักษร โรมาจิ จึงไม่มีปัญหาในการอ่านตัวอักษรที่ยังไม่ได้เรียน หรือจะใช้ตำราเล่มนี้เรียนเฉพาะ ตัวอักษรฮิระงะนะ แล้วเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตำราภาษาญี่ปุ่นเล่มอื่นต่อก็ทำได้เช่นกัน เพราะตำราเล่มนี้ไม่ได้เหมาะเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้เรียนที่ ต้องการเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะในช่วงเวลาจำกัดอีกด้วย

     อนึ่ง ในหนังสือ "ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" เล่มนี้ได้นำเสนอ "อักษร คะตะคะนะ" เพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักเท่านั้น เนื่องจากแนวคิดของหนังสือผลิตขึ้น สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนน้อยหรือในช่วงเวลาจำกัด ผู้เรียนควรใช้เวลาในการเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพในระยะเวลาที่มีอย่างจำกัดเพื่อ "ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่น" มากกว่าการเรียนรู้ตัวอักษร ฮิระงะนะจนจบแล้วต่อด้วยการเรียนตัวอักษรคะตะคะนะอย่างเข้มข้น

     คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากที่ได้ใช้ตำราชุดนี้แล้วจะมีผู้ที่ชื่นชอบการเรียน ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission