ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
การสมัครสมาชิกฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 

เรียน อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน

       เนื่องด้วยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการ สอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นในรูปแบบการเป็นสมาชิกของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับข่าวสารการอบรม การสัมมนาต่างๆ ที่ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจัดขึ้น และสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหรือการสัมมนาได้ โดยระบุเพียงหมายเลขสมาชิกเท่านั้น นอกจากนี้ยังจะได้รับจดหมายข่าว "ตะวัน" โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

       อาจารย์ท่านใดที่ยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านใน แบบฟอร์ม 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางโทรสาร 0-2261-7505 และหลังจากที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งบัตรสมาชิกไปให้ท่าน ซึ่งบัตรสมาชิกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในโอกาสต่อไป อนึ่ง ข้อมูลของท่านนั้น ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะเก็บเป็นความลับและใช้ในกิจกรรมของฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ

       ในกรณีที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (หัวหน้าสาขา / แผนก / ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันของท่านใน แบบฟอร์ม 2 เพิ่มเติมด้วย ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงในโฮมเพจของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลของสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยสามารถสืบค้นข้อมูลได้

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission