Japan Foundation Bangkok

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560


ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF
เทอมปลาย
ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลาเรียน
  ปีการศึกษา 2560 เทอมปลาย ระดับเบื้องต้น – ระดับต้น  วันอังคารที่17 ตุลาคม  – วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม2561
  ระดับต้นกลาง – ระดับสูง  วันอังคารที่ 31ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

  ※ วันเปิดเรียนและวันเรียนวันสุดท้ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส

 2. คอร์สที่เปิดสอน
  คอร์สที่เปิดสอนในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” ที่จะเริ่มแจกในวันที่ศุกร์ที่ 15 กันยายน  เป็นต้นไป อนึ่ง ในคอร์สเรียนจะใช้เฉพาะภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

 3. เวลาเรียน
  จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ : คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
  เวลาเรียน : คาบเรียน 1 ครั้ง มีเวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที
  วันอังคาร – วันศุกร์  18:15 – 20:15 น. และ 18:45 – 20:15 น.
  วันเสาร์ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย (กรุณาตรวจสอบจาก “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” )
 4. ค่าธรรมเนียม
  คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น, ชั้นต้น 1 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,200 บาท
  คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้น 2 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,900 บาท
  คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลาง 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 12สัปดาห์ 3,500บาท
  คอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง 1-2 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 12 สัปดาห์ 3,700 บาท
  คอร์สอื่นๆ 120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 11 สัปดาห์ 1,800 บาท
  90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 1,800 บาท
 5. ขั้นตอนการรับสมัคร
 6. ระเบียบการรับสมัคร
                      ※ ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
  สถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ (หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)

  บัตรประจำตัวประชาชน  (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)

 7. การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน อนึ่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะข้อ (1) (2) และ (3) เท่านั้นที่จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวกรุณาทำการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น กรุณาทำการสอบวัดระดับ และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560

   ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน 28 – 30 กันยายน 2560)

  (1) ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร

  ระดับชั้นสูง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2  สอบผ่านในปี 2015,2016,2017
  ระดับชั้นกลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สอบผ่านในปี 2015,2016,2017
  ระดับชั้นต้น-กลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 สอบผ่านในปี 2015,2016,2017
  (2) ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมต้น ปีการศึกษา 2560
  ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้ (ยกเว้นคอร์สระดับชั้นต้นกลาง ต้องทำการสอบวัดระดับเพื่อเลื่อนระดับไปชั้นกลาง)

  ระดับชั้นเบื้องต้น ระดับชั้นต้น 1
  ระดับชั้นต้น 1 ระดับชั้นต้น 2
  ระดับชั้นต้น 2 ระดับชั้นต้นกลาง
  (3) นักเรียนระดับเบื้องต้น สมัครคอร์สมะรุโกะโตะ  A1 ― นักเรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน  สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
  ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม  จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
  ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน  5 – 7 ตุลาคม 2560)

  นักเรียนระดับชั้นต้น สมัครคอร์สมะรุโกะโตะ   ― นักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับชั้นต้นสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
  คอร์สอื่นๆ  ― นักเรียนระดับชั้นต้นกลาง ชั้นกลางและชั้นสูงและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้วจำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ในวันที่ 5 – 7 ตุลาคม  โดยสอบประมาณ 30 นาที)

  นักเรียนที่จะมาลงทะเบียน กรุณามาก่อนเวลาสอบประมาณ 10 นาที หากท่านมาถึงเมื่อเริ่มสอบไปแล้ว ท่านอาจต้องเลื่อนไปสอบในรอบเวลาถัดไป กรุณาตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางด้านล่าง (ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
  18.00 18.00 11.00
  19.00 19.00 13.30
  15.00
  เมื่อสอบเสร็จแล้ว กรุณารอผลยืนยันระดับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับการยืนยันระดับจึงทำการลงทะเบียนได้
 8. การลงทะเบียน
  การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง

  ผู้ที่ได้รับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน วันที่28 – 30 กันยายน 2560)
  ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560)
  กรุณาตรวจสอบว่าตนเองต้องลงทะเบียนในช่วงเวลาใด ให้ถูกต้อง
  วันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้

  โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้

  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
  กรุณาตรวจสอบวันและเวลาเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนหรือยกเลิกภายหลังได้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้
  รายละเอียดคอร์สญี่ปุ่นTH
 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  The Japan Foundation, Bangkok
  10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110
  Tel. 0-2261-7500-4 (Thanchanit) 15:00-20:00
  http://www.jfbkk.or.th/